Unik kartläggning:
200 fall – på två år

Aftonbladet har granskat 200 rättsfall mellan 1 januari 2015 och 24 april 2017, som handlar om hedersvåld och förtryck.
Fallen är spridda över landet.
De handlar om allt från flickor och pojkar som omhändertas eftersom de riskerar att bli bortgifta, till vårdnadstvister där pappan vill döda mamman och gifta bort dottern – eller hedersmord.

Fotnot: I databasen finns 196 berättelser, baserade på 200 rättsfall. I fyra av berättelserna omfattas personerna både av ett brottmål och ett omhändertagande.

Så gjorde vi:

Eftersom statistik saknas om hur utbrett hedersrelaterat våld och förtryck är i Sverige, och inga uppgifter om andelen brott som är hedersrelaterade finns hos Brottsförebyggande rådet, Brå, ville vi se om vi kunde hitta fall i offentliga handlingar.

Vi sökte i Acta Publicas databas över svenska domar och utgick från nyckelord i definitionen av hedersvåld och förtryck, som den formuleras av regeringen, rikspolisstyrelsen och svenska myndigheter, och började med enkla sökord som ”heder”, ”hedersrelaterad”, ”skam”.

Baserat på de domar som då kom fram, såg vi mönster, repliker och ordföljder som återkom. Vi lade på sökorden och fick fram fler domar, fler mönster och ytterligare sökordsformuleringar.

Kartläggningen kan inte ses som hundra procent heltäckande, då domar som faller utanför ramen av våra sökord inte hittats.

Detta är hedersvåld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.
Hedersrelaterat våld handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

”Det är motiverat att använda begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Våld och begränsningar i hederns namn har sina specifika uttryck och kräver delvis en annan form av myndighetsbemötande än annat partnervåld eller misshandel av barn”, skriver Carin Götblad i regeringens betänkande om våld i nära relationer 2014.

Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon – ofta en släkting – som, enligt gärningsmannens och övriga släktens uppfattning, riskerar att vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i syfte att förhindra att hedern skadas eller förloras alternativt för att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.  Brottsligheten är kollektivt sanktionerad. Definition (Rikspolisstyrelsen 2009)

FN har sedan 1993 i olika deklarationer uppmanat regeringar att utveckla och implementera lagar och andra åtgärder för att utrota skadliga sedvänjor och traditioner, inklusive tidiga äktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterade brott.

Källor: Uppsala universitets Nationellt centrum för kvinnofrid, Rikspolisstyrelsen, FN, Betänkande av Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, SOU 2014:49

Så många hedersmördas varje år

Förenta nationernas befolkningsfond, UNFPA kom år 2000 med uppskattningen att runt 5 000 kvinnor hedersmördas i världen varje år.

Jeffrey Bates vid UNFPA vill inte ge någon uppskattning om utbredningen av hedersvåld och -förtryck i dag.

– Den siffran är ganska daterad. Det är svårt att få kunskap om utbredningen av hedersvåld och -förtryck, eftersom det mesta utövas i regioner där de socio-kulturella grunderna är accepterande gentemot sådana här företeelser. Därför rapporteras det inte in.

Han tar upp att hedersmord enbart registreras som dödsfall i länder där det är lagligt.